Área privada

Emprego

Información sobre emprego público

1. Ofertas de emprego público

Proceso das ofertas de emprego público:

Os procesos non sempre seguen os mesmos pasos, xa que en moitos casos publícase directamente a convocatoria sen previa Oferta de Emprego Público, pero o proceso habitual é o seguinte:

 1. Oferta de emprego público. O concello anuncia as prazas que se ten previsión de convocar, informando dos procesos selectivos previstos pero sen indicación de datos relativos a prazos, requisitos, etc.
 2. Convocatoria. As bases de convocatoria establecen o procedemento (concurso de méritos, oposición ou concurso-oposición), a forma en que se realizarán as probas, os requisitos das persoas aspirantes, os prazos, os temarios, os baremos de méritos, etc. Ás veces, a publicación da convocatoria supón o inicio do proceso de presentación de solicitudes, recolléndose a indicación no propio texto. Poden existir unhas bases xerais aplicables a todos os procesos selectivos do concello que se complementen cunhas bases específicas para cada posto concreto.
 3. Persoas admitidas e excluídas. Tras rematar o período de presentación de solicitudes para participar no proceso, publícase o listado de persoas admitidas e excluídas no mesmo. En caso de resultar excluída/o e poder subsanalo (por faltar algunha documentación), hai un prazo para facelo.
 4. Desenvolvemento do proceso. Segundo cada caso, terán lugar as probas de exame, a entrevista, a valoración de méritos, etc.
 5. Adxudicación e toma de posesión da praza.

2. Acceso a corpos docentes

Existen requisitos específicos segundo nos refiramos a ensino secundario ou formación profesional.

Ensino secundario:

 • Estar en posesión do título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a, ou título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes a efectos de docencia. Ás especialidades de Formación e Orientación Laboral e Intervención Sociocomunitaria tamén se poderá acceder cos títulos de Diplomado/a en Educación Social, Mestre/a en calquera das súas especialidades ou Diplomado/a en Traballo Social.
 • Estar en posesión da formación pedagóxica e didáctica que o Goberno estableza para cada ensinanza (artigo 100.2 da LOE): Curso de Aptitude Pedagóxica, Título Profesional de Especialización Didáctica, Certificado de Cualificación Pedagóxica, etc.
Ver temario da especialidade Formación e Orientación Laboral.
Ver temario da especialidade Intervención Sociocomunitaria.

Formación Profesional:

 • Estar en posesión da titulación de Diplomado/a Universitario/a, Arquitecto/a Técnico, Enxeñeiro/a Técnico, ou o título de Grao correspondente ou outros títulos equivalentes a efectos de docencia.
 • Estar en posesión da formación pedagóxica e didáctica que o Goberno estableza para cada ensinanza (artigo 100.2 da LOE): Curso de Aptitude Pedagóxica, Título Profesional de Especialización Didáctica, Certificado de Cualificación Pedagóxica, etc.
Ver temario da especialidade Servizos á Comunidade.

Normativa relacionada:

 • ORDE do 3 de xullo de 2015 pola que se complementa a Orde do 3 de xuño de 2011, modificada pola Orde do 23 de xuño de 2014, pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional e se establece o procedemento de habilitación. DOG 13/07/2015
 • ORDE do 29 de xullo de 2015 pola que se complementa a Orde do 3 de xuño de 2011 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación. DOG 5/08/2015
 • Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. DOG 12/03/2010 Modificación DOG 4/07/2014
 • Real Decreto 860/2010, de 2 de xullo, polo que se regulan as condicións de formación inicial do profesorado dos centros privados para exercer a docencia nas ensinanzas de educación secundaria obrigatoria ou de bacharelato. (BOE 17/07/10) (referido a centros docentes privados)
 • REAL DECRETO 1834/2008, de 8 de novembro, polo que se definen as condicións de formación para o exercicio da docencia na educación secundaria obrigatoria, o bacharelato, a formación profesional e as ensinanzas de réxime especial e se establecen as especialidades dos corpos docentes de ensin secundario. (BOE de 28/11/08)
 • Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (BOE de 04/05/06, incluíndo modificacións posteriores).
 • Real Decreto 276/2007, de 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria decimoséptima da citada lei (BOE de 02/03/07. Corrección de erros no BOE de 26/07/07. Modificación no BOE de 24/02/2018).
 • Real Decreto 1635/1995, de 6 de outubro, polo que se adscribe o profesorado dos corpos de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de Formación Profesional ás especialidades propias da Formación Profesional específica (BOE de 10/10/1995).
 • Orde de 1 de febreiro de 1996 pola que se aproban os temarios que han de rexer os procedementos de ingreso, adquisición de novas especialidades e mobilidade para determinadas especialidades dos Corpos de Profesores de Ensino Secundario de Profesores Técnicos de Formación Profesional (BOE de 13/02/96) (Modificación no BOE de 06/03/03 e prórroga no BOE de 18/01/08, sinalando unha adecuación das referencias legais).
 • Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria,  el  Bachillerato,  la  Formación  Profesional  y  las  enseñanzas  de  régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria (BOE 18/07/15)
 • Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia no pueden realizar los estudios de máster. (BOE 5/10/11)
 • Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero, por la que se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 7/02/12)
 • Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio, por la que se modifica la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster.
  (BOE 12/06/13)

Nota: Cada Universidade organiza o Mestrado de profesorado de xeito independente e con diferentes requisitos de acceso, ofrecendo diferentes especialidades que non sempre coinciden coas especialidades existentes nos corpos docentes e cos requisitos destas.