Área privada

Emprego

Información sobre emprego público

1. Ofertas de emprego público

Proceso das ofertas de emprego público:

Os procesos non sempre seguen os mesmos pasos, xa que en moitos casos publícase directamente a convocatoria sen previa Oferta de Emprego Público, pero o proceso habitual é o seguinte:

 1. Oferta de emprego público. O concello anuncia as prazas que se ten previsión de convocar, informando dos procesos selectivos previstos pero sen indicación de datos relativos a prazos, requisitos, etc.
 2. Convocatoria. As bases de convocatoria establecen o procedemento (concurso de méritos, oposición ou concurso-oposición), a forma en que se realizarán as probas, os requisitos das persoas aspirantes, os prazos, os temarios, os baremos de méritos, etc. Ás veces, a publicación da convocatoria supón o inicio do proceso de presentación de solicitudes, recolléndose a indicación no propio texto. Poden existir unhas bases xerais aplicables a todos os procesos selectivos do concello que se complementen cunhas bases específicas para cada posto concreto.
 3. Persoas admitidas e excluídas. Tras rematar o período de presentación de solicitudes para participar no proceso, publícase o listado de persoas admitidas e excluídas no mesmo. En caso de resultar excluída/o e poder subsanalo (por faltar algunha documentación), hai un prazo para facelo.
 4. Desenvolvemento do proceso. Segundo cada caso, terán lugar as probas de exame, a entrevista, a valoración de méritos, etc.
 5. Adxudicación e toma de posesión da praza.

2. Acceso a corpos docentes

Existen requisitos específicos segundo nos refiramos a ensino secundario ou formación profesional.

Ensino secundario:

 • Estar en posesión do título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a, ou título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes a efectos de docencia. Ás especialidades de Formación e Orientación Laboral e Intervención Sociocomunitaria tamén se poderá acceder cos títulos de Diplomado/a en Educación Social, Mestre/a en calquera das súas especialidades ou Diplomado/a en Traballo Social.
 • Estar en posesión da formación pedagóxica e didáctica que o Goberno estableza para cada ensinanza (artigo 100.2 da LOE): Curso de Aptitude Pedagóxica, Título Profesional de Especialización Didáctica, Certificado de Cualificación Pedagóxica, etc.

Formación Profesional:

 • Estar en posesión da titulación de Diplomado/a Universitario/a, Arquitecto/a Técnico, Enxeñeiro/a Técnico, ou o título de Grao correspondente ou outros títulos equivalentes a efectos de docencia.
 • Estar en posesión da formación pedagóxica e didáctica que o Goberno estableza para cada ensinanza (artigo 100.2 da LOE): Curso de Aptitude Pedagóxica, Título Profesional de Especialización Didáctica, Certificado de Cualificación Pedagóxica, etc.

Normativa relacionada:

 • Real Decreto 860/2010, de 2 de xullo, polo que se regulan as condicións de formación inicial do profesorado dos centros privados para exercer a docencia nas ensinanzas de educación secundaria obrigatoria ou de bacharelato. (BOE 17/07/10) (referido a centros docentes privados)
 • REAL DECRETO 1834/2008, de 8 de novembro, polo que se definen as condicións de formación para o exercicio da docencia na educación secundaria obrigatoria, o bacharelato, a formación profesional e as ensinanzas de réxime especial e se establecen as especialidades dos corpos docentes de ensin secundario. (BOE de 28/11/08)
 • Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (BOE de 04/05/06).
 • Real Decreto 276/2007, de 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria decimoséptima da citada lei (BOE de 02/03/07. Corrección de erros no BOE de 26/07/07).
 • Real Decreto 1635/1995, de 6 de outubro, polo que se adscribe o profesorado dos corpos de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de Formación Profesional ás especialidades propias da Formación Profesional específica (BOE de 10/10/1995).
 • Orde de 1 de febreiro de 1996 pola que se aproban os temarios que han de rexer os procedementos de ingreso, adquisición de novas especialidades e mobilidade para determinadas especialidades dos Corpos de Profesores de Ensino Secundario de Profesores Técnicos de Formación Profesional (BOE de 13/02/96) (Modificación no BOE de 06/03/03 e prórroga no BOE de 18/01/08, sinalando unha adecuación das referencias legais).

Nota: Cada Universidade organiza o Mestrado de profesorado de xeito independente e con diferentes requisitos de acceso, ofrecendo diferentes especialidades que non sempre coinciden coas especialidades existentes nos corpos docentes e cos requisitos destas.