Área privada

Manual de comunicación

Normativa de publicacións

Normas xerais para a publicación nos soportes do Ceesg

 • As propostas de artigos enviaranse a comunicacion@ceesg.org.
 • Os orixinais deberán ser inéditos.
 • A área de Comunicación do Ceesg é a responsable de valorar e seleccionar os artigos para a súa publicación.
 • A lingua oficial do Ceesg é o galego, neste sentido, se o orixinal está escrito noutra lingua do Estado, a/s persoa/s que o envían aceptan a tradución do mesmo ao galego por parte do Colexio.
 • Respectarase en todo momento unha linguaxe non sexista. O Ceesg resérvase o dereito de modificar o texto para adecualo a esta norma.
 • A citación e referencias bibliográficas seguirán as normas APA, que poden ser consultadas na seguinte ligazón.
 • O documento enviarase en formato doc ou odt:
  • Letra Arial 11, interliñado 1,5, marxes de 2,5 cm.
 • Estrutura:
  • Título.
  • Autoría, con nota a pé de páxina indicando a súa titulación e ocupación actual, e, se o desexa, a súa dirección de correo-e ou forma de contactar por parte das persoas lectoras.
  • Palabras chave, un máximo de 5.
  • Corpo do texto.
  • Referencias bibliográficas (de ser o caso).


Normas específicas para Galeduso

 • Dado que se trata dunha revista monográfica o artigo deberá ter relación co tema abordado no número.
 • Será preciso especificar a sección á que se envía o artigo.
 • A extensión do artigo variará segundo a sección da revista.
 • Incluír fotografía do/a autor/a.

No seguinte cadro poderás acceder á información das seccións e extensión orientativa en número de páxinas.

Seccións Descrición
Páxinas
Para Comezar Introdución do Ceesg sobre o Monográfico 1
Ser e facer
Tarxeta de visita 
Artigo sobre unha institución (pública ou privada) relacionada co tema Monográfico, sobre as funcións dun educador/a social nesa entidade e sobre o traballo interprofesional
4
Laboratorio creativo                
Experiencias, proxectos...                                                    
1
Caixa de ferramentas          
A ter en conta Referencias bibliográficas, webgrafía, lexislación... sobre a temática do monográfico. 3
Mira, le e escoita Relación comentada de libros, películas, obras de teatro, exposicións fotográficas, canción...  
3
Decálogo                    
Proposta do Ceesg de boas prácticas na acción socioeducativa no ámbito 2
Tempos de Educación Social Lembrando a... Personaxe destacada da educación social e/ou fito histórico 1
Que está pasando con... Sección de actualidade 2
Preocúpanos... Reivindicación, denuncia 2

Cuestión de
dereitos

Sección dedicada a un dereito, sempre cun destacado en feminino
1
Dándolle voltas Artigo de reflexión Artigos teóricos, de investigación ou reflexión sobre a temática do monográfico 4
L de noBel Artigo de estudantes da Universidade sobre a temática 2
Ceesg informa Só para o Ceesg 4

 

Normas específicas para o Boletín

 • Será preciso especificar a sección á que se envía o artigo.
 • A extensión do artigo variará segundo a sección do boletín.
 • Incluír fotografía do/a autor/a.

Sección Descrición Páxinas
Tema destacado          
Tema de actualidade que pode versar sobre diferentes temáticas    2
¿Qué fas pola ES?

Pode versar sobre: as funcións do teu posto de traballo, a túa relación co Ceesg, ou a túa opinión sobre a Educación Social. Descargar formularioDescargar formulario

1

 

Normas específicas para Boas prácticas

Tan só é preciso cumprimentar o seguinte formularioformulario e envialo ao Ceesg.