Área privada

Xunta de Goberno

Liñas estratéxicas 2018-2022

1. RECOÑECEMENTO SOCIAL DA PROFESIÓN.

 • Continuando coa Campaña da Lei de regularización da educación social, a nivel estatal e autonómico.
 • Concienciando á sociedade galega sobre o noso perfil profesional: necesidade, funcións e servizos.
 • Desenvolvendo accións de fomento da nosa identidade profesional, onde nos recoñezamos como profesionais da educación social.
 • Poñendo en valor a nosa diversidade e valía profesional.
 • Promovendo a profesión en espazos de intervención comunitaria e socioeducativa.
 • Abrindo novos horizontes con entidades nacionais e internacionais que favorezan o desenvolvemento de proxectos compartidos.


2. PARTICIPACIÓN COLEXIAL

 • Motivando á colexiación para acadar unha representación sólida en Galiza.
 • Favorecendo alternativas económicas nas cotas colexiais.
 • Tendo en conta propostas e iniciativas das colexiadas e colexiados.
 • Facilitando que as colexiadas poidan representar ó colexio, como colaboradoras, asociadas ou representantes tanto vinculadas como non vinculadas á xunta de goberno ou grupos de traballo.
 • Tecendo redes e creando espazos de encontro tanto virtuais como presenciais.
 • Interactuando co estudantado das universidades galegas como recurso de orientación, formativo e de mellora das competencias profesionais.
 • Facilitando a participación nos grupos de traballo.


3. PRESENZA MEDIÁTICA

 • Desenvolvendo estratexias eficaces de comunicación e marketing social.
 • Apostando polas ferramentas dixitais como medio de comunicación colexial.
 • Deseñando novos xeitos de relación cos medios de comunicación.
 • Promocionando publicacións referentes e de opinión sobre o quefacer profesional.


4. DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL

 • Deseñando un plan formativo anual continuado innovador e de calidade.
 • Creando grupos de traballo por ámbitos que contribúan ao coñecemento específico e técnico.
 • Dotando de recursos accesibles para mellorar a práctica profesional.
 • Deseñando documentos teórico-científicos facilitadores do quefacer profesional.
 • Colaborando coa universidade e con outros sectores sociais de forma estable.


5. EMPREGO E EMPREGABILIDADE

 • Poñendo en valor espazos socioeducativos e comunitarios onde estamos presentes e os postos de traballo en risco.
 • Reivindicando a presenza laboral nos sectores público e privado que deben ser ocupados por educadoras e educadores sociais.
 • Demandando postos de traballo correspondentes á nosa titulación.
 • Denunciando convocatorias nas que non se contempla a nosa categoría profesional.
 • Desenvolvendo actividades de información e orientación socioprofesional.
 • Difundindo proxectos de autoemprego.


6. EQUIPO DE TRABALLO: TRABALLO EN REDE

 • Apostando polo sentido crítico e reflexivo e actitude construtiva, proactiva e de comunidade.
 • Garantindo o dereito á discrepancia.
 • Traballando desde a corresponsabilidade.
 • Apostando pola eficiencia nos procedementos de funcionamento e pola calidade na relación coas persoas e entidades.
 • Empoderando ás persoas, buscando as potencialidades de cada quen.
 • Supervisando e avaliando de xeito continuo como método de autocrítica, aprendizaxe e mellora progresiva no desenvolvemento das funcións encomendadas.
 • Favorecendo equipos de traballo estables que acheguen a profesión ás colexiadas e colexiados, á poboación e ás entidades.


7. RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

 • Estando en rede: Rede de redes.
 • Cooperando co Consello Xeral de Colexios de Educadoras e Educadores Sociais (Cgcees).
 • Dialogando con outros colexios profesionais.
 • Colaborando coas entidades galegas de interese social.
 • Iniciando relacións co sector empresarial.
 • Explorando novas dinámicas de relación coas administracións públicas galegas.
 • Mantendo e ampliando a nosa representación institucional na sociedade, nos diversos foros e espazos de decisión.
 • Establecendo presenza estable na universidade.


8. ÉTICA E BENESTAR PROFESIONAL

 • Sendo transparentes na nosa xestión.
 • Poñendo en valor as boas prácticas profesionais en diferentes campos.
 • Participando en proxectos de investigación que promovan cambios sociais a prol da igualdade, dos dereitos da cidadanía e da xustiza social.
 • Coidando da nosa saúde socioprofesional.
 • Realizando formacións e encontros para sensibilizar, comprometer e reflexionar arredor da ética e a deontoloxía.
 • Educando en habilidades de resiliencia persoal, profesional e colectiva.

Programa electoral 2018-2022Programa electoral 2018-2022