Área privada

Relacións Institucionais

O Ceesg forma parte de...

 • Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales

  O Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia forma parte, co resto de Colexios do Estado, do Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (Cgcees)

  » Ver máis
 • Observatorio Galego da Infancia

  É un órgano colexiado de participación, investigación, asesoramento, análise, estudo e proposta en políticas de atención á infancia e á adolescencia, adscrito ao departamento da Administración autonómica con competencias en materia de infancia.

  » Ver máis
 • Rede Interxeneracional do IMSERSO (Histórico)

  O seu obxectivo principal é impulsar as investigacións, as políticas e as prácticas en favor dunhas relacións máis beneficiosas entre as distintas xeracións. O fin último desta Rede é colaborar na implantación dunha auténtica sociedade para tódalas idades.

  » Ver máis
 • Foro Social 2010 (Histórico)

  O Ceesg formou parte do Subcomité Galego do Foro 2010, un evento que contivo multitude de eventos e actividades a nivel mundial que xiraron ao redor da Cultura da Paz.

  » Ver máis
 • Foro Galego de Inmigración

  É unha asemblea aberta, integrada aproximadamente por 80 asociacións de inmigrantes e entidades de carácter social, sindical e político de toda Galicia, que ten como obxectivo fundamental lograr que no mundo a migración sexa respectada como un Dereito Humano, así como acabar coa discriminación, o racismo e a xenofobia.

  » Ver máis
 • Plataforma en defensa do sistema público galego de servizos sociais

  Esta plataforma, conformada por entidades sociais, sindicais e políticas, colexios profesionais, concellos e cidadáns e cidadás de toda Galicia, naceu co obxectivo de acadar o pleno desenvolvemento da Lei 13/2008 do 3 de decembro de Servizos Sociais de Galicia.

  » Ver máis
 • Pacto cívico de Ourense (Histórico)

  Trátase dun foro de debate y reflexión, con caracter apolítico, para solucionar problemas de convivencia na cidade de Ourense, constituído por asociacións de veciños, colexios profesionais, e representantes da vida social e cultural da cidade.

  » Ver máis
 • Consello Galego de Benestar Social

  Este organismo é o órgano colexiado superior consultivo e de participación do sistema galego de servizos sociais

  » Ver máis
 • Plataforma Mira por elas

  Pretende ser unha ferramenta de defensa duns medios de comunicación públicos en galego, imparciais, plurais e con control democrático por parte da cidadanía.

  » Ver máis
 • Alianza Social Galega

  Constituída como espazo plural para a mobilización colectiva contra as políticas de recortes e antisociais que se están aplicando nos gobernos autonómico e estatal, con consecuencias moi graves para as condicións de traballo e de vida da cidadanía. 

  » Ver máis
 • Marea Laranxa

  Marea Laranxa naceu para reivindicar a defensa dos Servizos Sociais, do Estado de Benestar, e dos dereitos da cidadanía e profesionais da acción social, que se están perdendo como consecuencia dos recortes.

  » Ver máis
 • Consello Sectorial de Familia, Benestar Social e Igualdade do Concello de Santiago

  É un órgano consultivo e de asesoramento ao Concello, no relativo aos ámbitos da familia, benestar social, igualdade e emprego.

  » Ver máis
 • Plataforma Feminista Galega

  A Plataforma feminista galega está formada por organizacións, asociacións e mulleres feministas como un instrumento de participación e acción política.

  » Ver máis
 • Observatorio Galego de Violencia de Xénero

  O Observatorio Galego da Violencia de Xénero constitúese como órgano colexiado adscrito á Secretaría Xeral de Igualdade e desenvolve tarefas de estudo, avaliación e seguimento das políticas contra a violencia machista desenvolvidas en Galicia.

  O Observatorio recolle información relativa á materia e propón investigacións e estudos específicos sobre a violencia contra as mulleres. Así mesmo, actúa como órgano de vixilancia en materia publicitaria para o que recibirá asesoramento da Comisión Asesora de Publicidade non Sexista.

  » Ver máis