Área privada

Normativa

Lei de colexios profesionais de Galicia

Todos os colexios profesionais ríxense por esta disposición legal na que se recollen os principios xurídicos básicos e se garante a autonomía dos Colexios, a súa personalidade xurídica e plena capacidade para o cumprimento dos fins profesionais.

No seu articulado define aos Colexios Profesionais como corporacións de dereito públicos, amparadas pola Lei e recoñecidas polo Estado, tendo como fins: a ordenación do exercicio das profesións; a representación institucional exclusiva das mesmas cando estean suxeitas a colexiación obrigatoria, como é o noso caso; a defensa dos intereses profesionais dos colexiados e colexiadas; e a protección dos intereses das persoas ás que prestan os seus servizos.

Entre as funcións, no artigo 5 recolle as seguintes:

 1. Cantas funcións redunden no beneficio da protección dos intereses das e dos colexiadas/os.
 2. Cantas funcións lle sexan encomendadas pola Administración e colaborar con esta mediante a realización de estudos, emisión de informes, etc., que poidan serlles solicitados ou acorden formular por propia iniciativa.
 3. Participar nos Consellos ou Organismos consultivos da Administración na materia de competencia de cada unha das profesións.
 4. Estar representados nos Patroados Universitarios.
 5. Participar na elaboración dos plans de estudo e informar as normas de organización dos Centros docentes correspondentes ás profesións respectivas e manter permanente contacto cos mesmos e preparar a información necesaria para facilitar o acceso á vida profesional das novas/os profesionais.
 6. Obstentar no seu ámbito a representación e defensa da profesión ante a Administración, Institucións, Tribunais, Entidades e particulares.
 7. Facilitar aos Tribunais a relación de colexiadas/os que puidieran ser requiridas/os para intervir como peritos nos asuntos xucidiais.
 8. Ordenar a actividade profesional das persoas colexiadas, velando pola ética e a dignidade profesional.
 9. Organizar actividades e servizos comúns de interese para as persoas colexiadas, de carácter profesional, formativo e cultural.
 10. Procurar a harmonía e colaboración entre as persoas colexiadas.
 11. Adoptar as medidas conducentes a evitar o intrusismo profesional.
 12. Intervir, en vía de conciliación ou arbitraxe, nas cuestións que, por motivos profesionais, se susciten entre os e as colexiadas.
 13. Informar nos procedementos xudiciais ou administrativos en que se discutan honorarios profesionais.
 14. Visar os traballos profesionais das/os colexiadas/os.
 15. Organizar cursos para a formación profesional das/os postgraduadas/os.

Podes consultar o texto íntegro da Lei 2/1974, de 13 de febreiro, sobre Colexios Profesionais (descarga documento)

Tamén se pode consultar a Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, que no seu Capítulo II, Servizos profesionais, incorpora as modificacións precisas para a adaptación da Lei de colexios profesionais á nova directiva europea.