Área privada

Colexiación

Rexistro de sociedades profesionais

A Xunta de Goberno do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg), na sesión do 6 de marzo de 2008, acordou a creación do ficheiro de titularidade pública do Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio, tal e como foi publicado no DOG nº 73 de 16 de abril de 2008, así como a aprobación do seu Regulamento de funcionamento.

Esta é unha obriga imposta pola Lei 2/2007, de sociedades profesionais, publicada no BOE de 16 de marzo de 2007, con entrada en vigor o 16 de xuño de 2007. A Lei regula a práctica do exercicio profesional a través dunha sociedade, e obriga:

 1. Ás persoas colexiadas que exercen unha actividade en común: a constituírse como sociedades profesionais.
 2. Aos colexios profesionais: a establecer os seus propios rexistros.

De acordo con esta Lei, teñen que constituírse como sociedades profesionais as que teñan por obxecto social o exercicio en común dunha actividade profesional, no caso que nos concerne “Educación Social”.

A Sociedade Profesional terá que formalizarse en escritura pública e, ademais das mencións e requisitos propios da forma social adquirida, expresará:

 1. A condición ou non de socios/as profesionais das persoas outorgantes.
 2. O colexio ao que pertencen e o seu número de colexiados/as, así como a súa habilitación para o exercicio da profesión.
 3. A actividade ou actividades profesionais que constitúan o seu obxecto social.
 4. A identificación das persoas que se encargan da administración e representación.

Todos estes aspectos serán obxecto de inscrición no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia.

As sociedades ás que sexa de aplicación a Lei 2/2007, teñen que adaptarse á mesma do seguinte xeito:

 • As constituídas antes da entrada en vigor da Lei:
  • Sen escritura pública (sociedades irregulares, sociedades civís): antes do 6/3/09 (1 ano dende a creación do rexistro colexial) deben solicitar a súa inscrición no Rexistro de Sociedades Profesionais do colexio.
  • Mediante escritura pública:
   1. Debe outorgarse escritura pública de adaptación e inscribirse no Rexistro Mercantil antes do 16/06/08.
   2. Antes do 6/3/09 (1 ano dende a creación do rexistro colexial) deben solicitar a súa inscrición no Rexistro de Sociedades Profesionais do colexio.
 • As de nova creación: deben constituírse en escritura pública, adoptando calquera das formas societarias previstas nas leis, e inscribirse no Rexistro Mercantil que comunicará de oficio a inscrición ao Rexistro de Sociedades Profesionais do colexio, ao que tamén deberán enviar a documentación prevista no regulamento do rexistro colexial.

Documentación