Área privada

Título de Grao en Educación Social

Como afecta a reforma universitaria ás persoas Diplomadas?

A Diplomatura de Educación Social serve a todos os efectos para exercer a profesión. Isto quere dicir que a efectos profesionais, a modificación do sistema universitario non afectará aos títulos actualmente vixentes.

Nalgunhas universidades existe a posibilidade de realizar unha formación complementaria (ou "curso ponte”) para as persoas diplomadas interesadas en obter o novo título de grao. Isto é así debido á maior carga lectiva que teñen os novos estudos, en comparación coa antiga diplomatura.

A postura do Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), subscrita polo Ceesg, respecto aos "cursos ponte" é a seguinte:

De acordo con:

  • A proposta da Conferencia de Decanos de Educación, en documento elaborado nas xornadas do título de grao en Educación Social celebradas en Palma de Mallorca o 22 e 23 de xuño de 2006.
  • O Real Decreto 1224/2009, de 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.
  • O Real Decreto 1125/2003 no que se especifica que 1 crédito ECTS equivale a 25/30 horas de dedicación e aprendizaxe real (é dicir: 60 créditos ECTS, supoñen de 1500 a 1800 horas).
  • O feito de que 1 ano de traballo, realizando unha xornada de 40 horas semanais, supón 1920 horas de dedicación e aprendizaxe real.

Propón

A convalidación automática do título de Graduada/o en Educación Social a todas aquelas persoas que, tendo o título de Diplomada/o en Educación Social, demostren como mínimo 1 ano de experiencia laboral nun ámbito vinculado á Educación Social e realicen o traballo de fin de grao correspondiente.

O pasado 17 de setembro de 2010, e visto o interese que este asunto esperta entre as persoas diplomadas, o Ceesg organizou unha charla co obxecto de resolver as dúbidas que xera a reforma universitaria ás persoas diplomadas. O resume dese encontro publicouse no Boletín do Ceesg nº 42.