Área privada

Asesoramento xurídico

Asesoramento xurídico

O despacho profesional A Sensu Contrario é o encargado da Asesoría Xurídica do Ceesg. Os servizos que nos ofrece enfócanse cara dúas vertentes:

  • A representación ante os xulgados e tribunais e defensa xurídica da nosa entidade –e por ende das educadoras e educadores sociais como colectivo-, así como o asesoramento para que as actuacións do Ceesg se axusten a dereito. Para isto, a asesoría ten presenza periodicamente nas Xuntas de Goberno da entidade que sexa necesario.
  • A atención personalizada a persoas colexiadas. A Sensu Contrario antederá as dúbidas de tipo xurídico, e prestará orientación básica inicial sobre situacións nas que se precise de asesoramento, para o que estará dispoñible presencialmente na sede do Ceesg nas datas acordadas (previa cita). Para as cuestións que precisen dun asesoramento persoal para exercer medios de defensa ante órganos xurisdicionais, administracións ou particulares, e que vaian máis alá desa orientación inicial, poderás beneficiarte dun desconto pola condición de colexiada/o.