Área privada

Colexiación

Como colexiarse?

A. Solicitude de alta:
Para poder tramitar a solicitude de alta como colexiado/a do Ceesg só tes que entregar os seguintes impresos e documentación debidamente cumprimentado:

1. Impreso de alta  Descarga documento
2. Fotocopia compulsada do título universitario en Educación Social ou depósito do mesmo. No caso de ser un título obtido noutro país, ten que estar homologado co título universitario de Educación Social polo Ministerio competente.
3. Fotocopia compulsada do DNI.
4. Unha fotografía tamaño carné co nome e apelidos no reverso.
5. Pagamento da cota de alta
e resgardo bancario do mesmo na seguinte conta bancaria: ES41-0081-0499-61-0001046708 (Banco Sabadell) Se non tes a opción de facer transferencia gratuitamente, recomendamos que fagas ingreso en efectivo en caixeiro automático, para evitar comisións.

A cota de alta responderá aos seguintes supostos:

a. Cota xeral: 65 €

b. Cota reducida (colexiación no 2º ano dende a obtención ou depósito do título): 35 € 

c. Cota reducida (colexiación no 1º ano dende a obtención ou depósito do título): 15 € 

No caso de atoparte na situación b ou c terás que presentar unha solicitude de cota de alta bonificada. Decarga o documento

6. Impreso de domiciliación bancaria. Descarga o documento
7. Currículo académico, segundo o modelo do Ceesg ou propio. Descarga o documentoDescarga o documento
8. Suscrición do seguro de responsabilidade profesional (opcional). Infórmate aquí sobre o seguro.

Unha vez recibida a documentación no Ceesg, daráselle trámite administrativo, do que recibirás confirmación por correo electrónico xunto co teu número de colexiada/o. Nun prazo breve, remitirémosche por correo ordinario:

  1. Unha copia da solicitude de alta e da domiciliación bancaria.
  2. O certificado de colexiación.
  3. O carné de colexiado/a.
  4. Os documentos profesionalizadores da Educación Social.

Xa formalizada a túa alta no Ceesg entrarías a formar parte da vida colexial e a disfrutar de todos os dereitos como colexiado/a.

B. Pagamento das cotas semestrais:

O colexio emitirá dous recibos ao ano para o cobro da cota de mantemento colexial, a través de domiciliación bancaria. Estes cobros fanse por semestre adiantado (en xaneiro e en xullo).

Cotas colexiais 2018

Tipo de cota
Cuantía semestral*

Documentación a presentar no Ceesg

Xeral 71,90 € Ningunha

Bonificada por desemprego

Aplicable tamén a pensionistas, estudiantes que non traballan, situación de excedencia por coidado de fillas/os, situación de impago continuado de salarios, e colexiadas/os que non residen no estado español. Ou situacións equivalentes acreditadas.

35,95 €

Solicitude de cota de mantemento semestral bonificada.Solicitude de cota de mantemento semestral bonificada.

Copia da tarxeta de demandante de emprego, ou acreditación pertinente segundo cada situación.

En cobros sucesivos hai enviar a mesma documentación actualizada dentro do prazo que se estableza (non é necesario volver a enviar a solicitude).

Bonificada por salario inferior ao mínimo interprofesional (SMI) 53,93 €

Solicitude de cota de mantemento semestral bonificada.Solicitude de cota de mantemento semestral bonificada.

Copia do certificado da Tesourería Xeral da Seguridade Social acreditativo da/s última/s Base/s de Cotización.
En cobros sucesivos hai enviar unha copia actualizada do certificado dentro do prazo que se estableza.

* Cotas actualizables anualmente segundo o IPC (acordo aprobado na Asemblea Xeral do Ceesg do ano 2017).